Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Elevhälsa

Elevhälsa anordnas för barn och elever i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Skolan ska se till att barn och elever har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll ska därför främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan ska också stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål och i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskilt barns och elevs lärande och utveckling.

Elevhälsans medicinska insatser
Skolsköterskan och skolläkarens främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Varje elev i grundskola, grundsärskola och specialskola ska erbjudas minst tre hälsobesök och i gymnasieskolan minst ett hälsobesök. Eleverna ska dessutom erbjudas vaccinationer enligt fastställt grundschema, undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Elever får vid behov anlita skolsköterska för enklare sjukvårdinsatser.

Elevhälsans psykologiska insatser
Utbildning Gävles psykologer finns inom Avdelningen för elevhälsa. Psykologernas arbete ska i huvudsak vara konsultativt, utredande, analyserande, utbildande och handledande.

Elevhälsans psykosociala insatser
Utbildning Gävles skolkuratorer finns inom Avdelningen för elevhälsamen är organiserade på skolorna. Det finns två skolkurator i varje rektorsområde utom ett av de mindre rektorsområdena där det finns en. Skolkuratorernas arbete ska i huvudsak vara ett stöd för elever enskilt och i grupp.

Elevhälsans specialpedagogiska insatser
Inom Utbildning Gävle finns det specialpedagoger och tal- och språkpedagoger både inom Avdelningen för elevhälsa samt inom alla förskole- och rektorsområden. De specialpedagoger som finns inom Avdelningen för elevhälsa ska i huvudsak arbeta konsultativt, utredande, analyserande, utbildande och handledande.

De specialpedagoger som finns i förskole- och rektorsområde arbetar även med barn och elever i behov av särskilt stöd.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-29