Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Lotteritillstånd

Ska du anordna ett lotteri? Kultur & fritid, enheten Kultur- och föreningsstöd, är ansvarig myndighet inom Gävle kommun, för att bevilja lotteritillstånd.

Blanketter för ansökan, registrering och redovisning kan du ladda ned här på webbplatsen eller hämta hos Kultur- och föreningsstöd på Östra Slottsflygeln vid Gävle Slott, samt hos Kundtjänst i stadshuset.

Tillståndsmyndighet

Kultur- och fritidsnämnden i Gävle med dess förvaltning Kultur & fritid, är den kommunala tillstånds- och registreringsmyndigheten för lotterier som anordnas i Gävle kommun. Länsstyrelsen ger som tidigare tillstånd för bingo, automatspel och liknande.

Vad är ett lotteri?

Med lotteri avses i lag en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än var och en av de övriga deltagarna kan få genom lottning, gissning, vadhållning och liknande förfarande.

Vem kan få tillstånd?

Tillstånd för att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till svensk juridisk person som är ideell förening enligt § 15 i lotterilagen, som:
1. har ett huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
3. inte vägrar någon inträde som medlem,
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Förening skall ha antagna stadgar, en vald styrelse och ett eget namn. Det är huvudstyrelsen som beviljas tillstånd. Skolklasser måste gå genom hem och skolaföreningen för att anordna egentliga lotterier. Ideell förening som syftar till att främja medlemmars ekonomiska intressen kan inte få tillstånd.

Vilket tillstånd behövs?

Tillstånd enligt § 16 i lotterilagen medger enstaka lotterier, stort eller litet. Anordnar föreningen endast enstaka lotterier, sökes detta tillstånd. Har föreningen omfattande lotteriverksamhet, kan ansökan ske genom registrering enligt § 17 i lotterilagen. Då får föreningen ha lotterier till ett sammanlagt belopp av 20 basbelopp under en treårsperiod och behöver då inte söka speciellt tillstånd för varje lotteri som anordnas. Däremot skall
kontrollanten meddelas varje gång ett nytt lotteri startas. Om föreningen uppnår 20 basbelop, innan treårsperioden gått ut kan tillstånd sökas enligt § 16.

Förutsättningar för tillstånd § 16

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om:
1. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35% och högst 50% av insatsernas värde,
2. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs och
3. det kan antas att lotteriet kommer att ge den sökande skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet.

Om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att
1. en vinstplan är fastställd i förväg,
2. vinsterna har dragits i förväg inför en av Kultur & fritid utsedd kontrollant, och att
3. automaten inte betalar ut någon vinst.
Lag (2003 : 346).

Lotterier som kräver registrering § 17

En ideell förening enligt § 15 i Lotterilagen som är verksam inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om:
1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,
2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,
3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp,
4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,
5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35% och högst 50% av insatsernas värde,
6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och
7. det för lotterierna finns en föreståndare som Kultur & fritid godkänt.

Lotterier som inte kräver tillstånd § 19

En ideell förening enligt § 15 får anordna egentliga lotterier utan tillstånd, om:
1. lotteriet anordnas i samband med
a) en tillställning eller sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i eller
b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området,
3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp,
4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp,
5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35% och högst 50% av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämde enligt uppgjord plan.
6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs,
7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har ägt rum, och
8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan ägt rum före lottförsäljningen.

Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får, trots vad som sägs i första stycket 2, påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum. Lag (2001 : 1045). § 20

Egentliga lotterier får även i andra fall än vad som anges i § 19 anordnas utan
tillstånd, om:
1. lotteriet anordnas i samband med
a) en offentlig nöjestillställning,
b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller
c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området,
3. vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster,
4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp,
5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp,
6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet,
7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35% och högst 50% av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan, och
8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs.
Lag (2001 : 1045)

Tillsyn och kontroll

Lotteriinspektionen har den centrala tillsynen över denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. Den kommunala tillstånds- och registreringsmyndigheten Kultur & fritid och Länsstyrelsen har den närmare tillsynen över sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd av eller registrering hos myndigheten.

För de lokala lotterierna inom Gävle kommun utser Kultur & fritid kontrollanter som har till uppgift att tillvarata allmänhetens och tillståndshavarens intressen. Denne skall övervaka föreningens lotteriverksamhet och tillse att verksamheten ger skälig avkastning. Kontrollanten skall kunna deltaga i dragningen och även lämna råd till föreningen.

Straffbestämmelser

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen
eller av oaktsamhet:
1. olovligen anordnar lotteri, eller
2. olovligen innehar en penningautomat, värdeautomat, varuspelsautomat eller skicklighetsautomat.

I ringa fall döms inte till ansvar. I grova fall döms till fängelse i högst två år.
Lag (2003 : 346)

Övrigt

Lotteritillstånd enligt § 16 samt registrering enligt § 17 söks hos Kultur & fritid. Föreningen skall på styrelsemöte fatta beslut om registrering för lotteriverksamhet eller för att anordna ett enskilt lotteri. I samma beslut skall även lotteriföreståndare väljas. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-07