Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det, göra en orosanmälan, till socialtjänsten eller polisen. Du gör det för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänstens mottagningsgrupp om detta. Ring i så fall och beskriv oron för barnet innan du tar beslut om att anmäla. En sådan här konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Om anmälarens namn är känt har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.
Tänk på att om du gör en anmälan via din e-postadress är du inte anonym.

Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då inte kan få mer information från den som har gjort anmälan. 

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden.
Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns anledning att misstänka att barn far illa måste detta anmälas.

Kan man få veta hur det går?

Socialnämnden får informera den som gjort anmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Övrig information får inte lämnas ut utan medgivande från den ärendet rör.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-13

Rapport om våld i nära relationer i Gävle kommun

"Jag försöker glömma, men jag kan inte glömma" redogör för resultatet från en medborgarundersökning om utsatthet för våld i nära relationer. Undersökningen genomfördes i Gävle kommun år 2014. Läs rapporten

Gävle kommuns arbete mot våld i nära relationer

En rapport om Gävle kommuns arbete för att uppnå det fjärde nationella jämställdhetspolitiska målet – att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Läs rapporten

Utvärdering av våldsmottagningen 2016

FoU (Forskning & utveckling) Gävleborgs utvärdering av Öppenvårdsmottagningens specialiserade verksamhet för våld i nära relationer. Läs rapporten