Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

När du lämnat in din ansökan

När du skickat in din fullständiga ansökan får du ett brev som bekräftar att vi har tagit emot den.

Ibland behöver du komplettera

Om din ansökan saknar uppgifter eller medicinskt intyg får du ett meddelande om det via brev så att du har möjlighet att komplettera. Komplettering med offerter eller ritningar kan även bli aktuellt efter att ärendet påbörjats.

Handläggaren utreder ditt ärende

När ditt ärende är komplett, det vill säga när fullständigt ifylld ansökan och medicinskt intyg har kommit in, påbörjas ditt ärende av en handläggare. I samband med utredningen är det vanligt att handläggaren gör hembesök. Handläggaren bedömer utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag om den sökta åtgärden är bidragsberättigad och om det är styrkt i intyget att anpassningen är nödvändig för att göra bostaden ändamålsenlig. Handläggaren bedömer också om den åtgärd du ansökt om är den lösning som enklast avhjälper problemet. Vid behov anlitar handläggaren en extern konsult för att utreda vilka lösningar som är möjliga att genomföra.

När en lämplig åtgärd är fastställd utreder handläggaren vad som är skälig kostnad för anpassningen. Offerter granskas och vid behov kontaktar handläggaren entreprenörer. Det kan också bli aktuellt att ta in fler offerter.

Du får ett skriftligt beslut

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut i ditt ärende. Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du automatiskt har tillåtelse att genomföra åtgärden. Det är viktigt att du alltid kontaktar din fastighetsägare för ett medgivande till att åtgärderna får utföras.

Om din ansökan bifalls

Om beslutet är ett bifall eller delvis bifall betyder det att du fått ja på hela eller delar av din ansökan. I beslutet står vilka åtgärder du har beviljats bidrag för och hur stort bidraget är. Bidraget ska täcka kostnaden för de åtgärder som du har beviljats bidrag för.

Om din ansökan avslås

Om beslutet är ett avslag betyder det att du fått nej på din ansökan. Du har rätt att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen inom tre veckor.

Ärendeprocessen bostadsanpassning

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-10