Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Hemtjänst

Hemtjänst är ett stöd för att du ska ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Den hemtjänst du får ska utgå från din livssituation och dina behov. Du som har hemtjänst i Gävle kommun kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst.

Vem kan få hemtjänst?

Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att man behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan hemtjänst bli aktuellt. För att få stöd och service i hemmet måste du bedömas ha behov av den formen av omsorg av Omvårdnad Gävles biståndshandläggare.

Vad ingår i hemtjänst?

Omvårdnad

Omvårdnad kan till exempel vara:

 • hjälp med att göra sig klar för dagen eller natten
 • stöd vid måltider
 • hjälp att sköta personlig hygien

Aktiviteter

Om du inte kan få stöd av anhöriga vid aktivi­teter eller när du ska besöka till exempel sjukvårdsinrätt­ningar, kan det ingå i din hemtjänst. 

Social aktivitet

Stöd vid till exempel:

 • promenad
 • besök i park eller på kyrkogård
 • cafébesök eller biobesök
 • sportevenemang
 • gå i butiker
 • samvaro på balkong
 • spela kort eller annan social aktivitet hemma hos dig.

Ledsagning

Stöd när du ska besöka hälsocentralen, sjukhuset, tandläkaren, eller frisören och fotvården. Gäller till, från och under besöket.

Service

Service är praktisk hjälp i vardagen. Det kan till exempel vara hjälp med:

 • städning
 • tvätt
 • inköp och ärenden
 • matleverans

Exempel på sådant som inte ingår i hemtjänst

 • vedhuggning, snöskottning eller trädgårdsskötsel
 • skötsel av husdjur
 • grövre städning
 • putsa koppar, silver eller kristallkronor
 • byta gardiner

Att ha hemtjänst

Du är med och planerar

Den hemtjänst du blir beviljad ska planeras tillsammans med dig och utformas så att du själv kan vara aktiv. För att du ska få service och omsorg på bästa sätt får du en kontaktman i personalgruppen. Du och din kontaktman kommer tillsammans överens om hur du vill ha din hemtjänst. Den överenskommelsen skrivs ner i en genomförandeplan.

Ditt hem är hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

Det är ditt ansvar att se till att det finns utrustning så att hemtjänstpersonal kan utföra den service du blivit beviljad. Till exempel ska det finnas fungerande städmaterial (dammsugare, hink, mopp, rengöringsmedel) vid städning. Vid tvätt måste det finnas tillgång till en tvättmaskin.

Vad kostar det?

Avgiften för hemtjänst grundas på din inkomst och du betalar en viss summa enligt gällande maxtaxa. Du är alltid garanterad att få behålla en viss summa pengar i månaden. Du betalar alltid samma summa oavsett vem som utför din hemtjänst.

Läs mer om avgifter.

Eget val av utförare i hemtjänsten

Du som har hemtjänst i Gävle kommun kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst. Du kan välja antingen kommunen eller någon av de externa utförare som kommunen har godkänt. Du kan byta utförare när du vill och hur ofta du vill. Läs mer om hur det går till att välja och byta hemtjänstutförare.

Få hemtjänst – så går det till

För att få hemtjänst behövs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos Omvårdnad Gävles biståndshandläggare. Utifrån Socialtjänstlagen (SoL) har alla rätt att ansöka och sedan få ett beslut som fattats efter individuell behovsbedömning.

Om du beviljats hemtjänst kan du lämna önskemål om att en anhörig person ska vara den som utför hemtjänstuppdraget. Den anhöriga personen kan då bli aktuell som anhöriganställd.

Utredning och beslut

När en ansökan om hemtjänst kommit till Omvårdnad Gävle gör biståndshandläggaren en utredning och bedömning av dina behov för att se hur de bäst kan tillgodoses. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut som innebär att ansökan antingen beviljas eller avslås.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan överklaga. Information om hur det går till lämnas av biståndshandläggaren.

Väntetider

Så snart biståndshandläggaren är färdig med utredningen och har fattat beslut startar arbetet för att du ska få ditt stöd. Handläggaren skickar biståndsbeslutet till din utförare som tillsammans med dig planerar hur och när stödet ska ges.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-26

Välj din utförare av hemtjänst

Du som har hemtjänst i Gävle kommun kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst. Läs mer om att välja och byta hemtjänstutförare.

Äldreomsorg på finska

Gävle kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det betyder bland annat att du som talar finska har rätt att få äldreomsorg helt eller delvis på finska. Läs om finskt förvaltningsområde