Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn under 18 år eller ungdomar som inte gått ut gymnasiet och som på grund av sin funktionsnedsättning behöver bo utanför sitt föräldrahem kan beviljas boende i bostad med särskild service. För att få det beviljat måste den som ansökt omfattas av LSS och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vad är bostad med särskild service?

Bostad med särskild service är en boendeenhet där ett fåtal barn och ungdomar bor tillsammans. Boendet erbjuder en så hemlik miljö som möjligt och tillgodoser barnets/ungdomens alla behov. Personal finns tillgänglig dygnet runt för tillsyn och stöd.

Att bo i bostad med särskild service

Att bo i bostad med särskild service ska så långt det är möjligt kännas och fungera som ett vanligt hem. Här ska barnen och ungdomarna få samma omsorg, hjälp och stöd som hemma.

Eget rum och gemensamma utrymmen

Barnet/ungdomen har eget rum där grundmöblering ingår och som vid inflytt kan inredas efter önskemål. I anslutning till det egna rummet finns förutom de andra barnens och ungdomarnas rum även kök för gemensam mathållning liksom gemensamt vardagsrum. Här finns tillgång till TV, radio och dator med internetuppkoppling liksom leksaker och fritidsartiklar.

Omvårdnad och tillsyn

Personalen på boendet jobbar utifrån ett hälsofrämjande, habiliterande och rehabiliterande arbetssätt. Det är barnets/ungdomens individuella behov och önskemål, i nära samråd med vårdnadshavare, som ligger till grund för allt arbete. Personal finns tillgänglig dygnet runt och ger tillsyn och omsorg liksom stöd med personlig omvårdnad, stöd att kommunicera, att göra den dagliga tillvaron begriplig och förutsägbar samt att planera för framtiden. Ett basutbud av hygien-, inkontinens- och förbrukningsartiklar ingår.

Egen kontaktman

När barnet/ungdomen flyttar in i boendet får hon/han en egen kontaktman i personalgruppen. Kontaktmannen ska vara någon man känner sig trygg med och till henne eller honom kan man alltid vända sig med frågor och synpunkter. Tillsammans med den boende, och i nära samråd med vårdnadshavare, skriver kontaktmannen ned barnets/ungdomens behov, vanor och önskemål i en genomförandeplan.

Aktiviteter och samvaro

Personalen hjälper barnen/ungdomarna att ta del av fritidsaktiviteter och sociala sammanhang. De ger också stöd vad gäller läxor, att leka och att upprätthålla kontakten med föräldrar, övrig familj och vänner. Personalen följer med till sjukvårds- och serviceinrättningar samt vid fritids- och kulturaktiviteter.

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Region Gävleborg har hälso- och sjukvårdsansvar för alla på boendeenheten. Egenvård kan efter bedömning och planering utföras av personalen på boendeenheten. Insats som bedöms som hälso- och sjukvård utförs av hälso- och sjukvårdspersonal.

Service

Personalen hjälper till med hemmets skötsel, klädvård och inköp.

Samverkan med vårdnadshavare

Vårdnadshavarens ansvar för barnet kvarstår även om personalen, i och med barnets/ungdomens inflytt i boendet, tagit över det ansvar för grundläggande omsorg och trygghet i vardagen som vårdnadshavarna annars skulle ha haft. Vårdnadshavare och personal delar på ansvaret för barnets välbefinnande och att barnets vård- och tillsynsbehov tillgodoses. Det är viktigt att frågor kring uppfostran, mathållning, religionsutövning, fritidsaktiviteter och klädinköp lyfts så att det klargörs vem som ska ha huvudansvaret för vad och hur det ska genomföras.

Vad kostar det?

Barn

Vårdnadshavare har enligt 7 kap 1 § föräldrabalken (FB) underhållsskyldighet gentemot sina barn tills barnet fyller 18 år eller slutar gymnasiet. Det betyder att vårdnadshavare är skyldig att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för barnet genom att betala underhållsbidrag till kommunen. Gävle kommun avstår dock från att ta ut underhållsbidrag om vårdnadshavare står för de personliga omkostnaderna för sitt barn, det vill säga:

  • kläder
  • sjukvård
  • glasögon
  • frisör
  • hjälpmedel
  • veckopeng
  • fritidsartiklar och inträden utöver grundutbud av fritidsartiklar och aktiviteter

Ungdom

Ungdomar erhåller aktivitetsersättning from juli det år de fyller 19 år och ska då betala för mat, hyra och andra personliga utgifter. I boendeenheten faktureras hyran och hushållsel enligt Gävle kommuns hyressättningsmodell. Den som har aktivitetsersättning och hyra kan ansöka om både statligt och kommunalt bostadstillägg. Matavgiften beräknas enligt tillämpningsanvisning för avgifter inom Omvårdnad Gävle.

Ansökan

Ansökan om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar görs hos biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävles biståndsenhet. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggaren hjälper dig om du har frågor.

Kontakta biståndshandläggare 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-15