Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Biståndshandläggare SoL

Du som behöver hjälp i hemmet eller plats vid särskilt boende kan ansöka om det. Vilka insatser som beviljas bestäms efter individuell behovsbedömning och utifrån Socialtjänstlagen, SoL. Är du missnöjd har du rätt att överklaga beslutet.

Ansökan

Du som har behov av hjälp i hemmet eller plats vid vård- och omsorgsboende måste ansöka om det hos Biståndsenheten vid Omvårdnad Gävle.

Beslut om vilka insatser som ska beviljas prövas utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Kontakta oss på telefon 026-17 80 00

Du kan ansöka både skriftligt och muntligt. Du kan till exempel fylla i en ansökningsblankett eller kontakta en biståndshandläggare via Gävle kommuns kundtjänst på tfn: 026-17 80 00. Beskriv ditt ärende så hjälper vi dig att få kontakt med en biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle.

Vem kan få insatser?

För att bli beviljad hjälp i hemmet eller särskilt boende måste du  ha behov av den formen av omsorg. Det räcker alltså inte med att ha uppnått hög ålder.

Om du behöver hjälp att ansöka - god man, förvaltare

Huvudregeln är att du själv gör ansökan och för din egen talan. Om du behöver hjälp att ansöka eller föra din talan kan du få hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda dig, en god man eller förvaltare.

Om du tror att någon annan behöver stöd

Om du som till exempel närstående, granne eller hyresvärd tror att någon behöver stöd kan du anmäla det till Omvårdnad Gävles biståndshandläggare. Du kan vara anonym.

Biståndshandläggaren tar kontakt med personen och informerar om vilket stöd som finns och hur en ansökan går till. Alla insatser är frivilliga.

Utredning, bedömning och beslut

Utifrån din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning och bedömning av dina behov för att se hur de bäst kan tillgodoses. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut om vilket stöd du har rätt till. Beslutet kan antingen innebära bifall (att din ansökan beviljas, du får det du ansökt om) eller avslag (du får inte det du ansökt om, eller en del av det).

Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut som har fattats efter en utredning hos Omvårdnad Gävle har du rätt att överklaga. Det ska du göra skriftligen senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet.

Detta ska finnas med i överklagan

  • ange vilket beslut du överklagar
  • ange varför du anser att beslutet är fel
  • ge förslag på ändring.

Skriv ditt personnummer, dina kontaktuppgifter och underteckna med ditt namn. Skicka din överklagan till Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 Gävle.

En omprövning görs och om Omårdnad Gävle kommer fram till samma beslut igen så skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Falun.  

Väntetider

Så snart biståndshandläggaren är färdig med utredningen och har fattat beslut startar arbetet för att du så snart som möjligt ska få ditt stöd. Biståndshandläggaren skickar biståndsbeslutet till din utförare som sedan tillsammans med dig planerar hur och när stödet ska ges. 

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldre- och handikappomsorg har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får föra vidare sådant de får veta som rör dig och de insatser du får utan att först ha fått ditt samtycke.  

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-14

Äldreomsorg på finska

Gävle kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det betyder bland annat att du som talar finska har rätt att få äldreomsorg helt eller delvis på finska. Läs om finskt förvaltningsområde