Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Styrande dokument/ Författningssamling

I samlingen med styrande dokument publiceras föreskrifter och vissa andra styrande dokument som kommunen beslutar om. Samlingen uppdateras löpande.

Innehåll:

Kommunövergripande program
Föreskrifter
Reglementen och arbetsordningar
Förbundsordningar
Bolagsordningar
Taxor och avgifter
Regler för förtroendevalda och politiska partier
Policies och riktlinjer
Strategier

Kommunövergripande program

Ett kommunövergripande program beslutas av kommunfullmäktige och styr kommunens arbete och prioriteringar för de kommande åren.

Inriktningsprogram för bostadsförsörjning
Näringslivsprogram med tillhörande Aktivitetslista
Kulturpolitiskt program
Miljöstrategiskt program
Idrottspolitiskt program
Biblioteksprogram
Minoritetsstrategiskt program
Program med mål och riktlinjer för privata utförare
Sociala hållbarhetsprogrammet
Grundsyn Hållbarhet

Föreskrifter

Föreskrifter är en form av lag som kommunen kan utfärda inom vissa områden där kommunerna i lag har getts särskilda befogenheter. Kommunen utfärdar t ex ordningsföreskrifter enligt ordningslagen och lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Gävle kommun
Bilagor till lokala ordningsföreskrifter
Hamnordning Gävle Hamn
Lokala hälsoskyddsföreskrifter i Gävle kommun 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gävle kommun 
Program med mål och riktlinjer för privata utförare

Reglementen och arbetsordningar

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas verksamhetsområden, dess uppgifter och dess inbördes förhållanden och arbetsformer i reglementen. Kommunen kan också upprätta nämnder tillsammans med andra kommuner eller landsting, s.k. gemensamma nämnder. I dessa fall antas nämndens reglemente av fullmäktige i alla medverkande kommuner.
Kommunfullmäktige beslutar också om arbetsordning. De beslutar också om reglemente för kommunens revisorer. och hur viss annan verksamhet ska fungera i kommunen, t ex arkivregler, attestreglemente mm. Några av kommunens rådgivande organ har även reglementen.

Reglementen för kommunens nämnder

Nedanstående reglementen gäller från och med 1 januari 2019

Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Gävle kommun
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
Jävsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Omvårdnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Reglementen för gemensamma nämnder

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten
Gemensam nämnd för företagshälsovård

Arbetsordningar och övriga reglementen

Ersättarordning i styrelser och nämnder 2015-2018
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Reglemente för revisorerna i Gävle kommun
Reglemente Kommunala Tillgänglighetsrådet
Reglemente Kommunala Pensionärsrådet
Riktlinjer för hantering av arkiv i Gävle kommun 
Instruktion till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott   
Instruktion till Kommunstyrelsens Personalutskott    

Förbundsordningar för kommunalförbund och samordningsförbund

Ett kommunalförbund är en samverkansform mellan två eller flera kommuner och regleras av en förbundsordning. Samordningsförbund upprättas när kommunen bedriver en verksamhet eller har gemensamma intressen med andra kommuner t ex inom renhållning, räddningstjänst, utbildning eller inköpsverksamhet. Kommunalförbundets förbundsordning fastställer förbundets ändamål, befogenheter och arbetsformer och beslutas av fullmäktige i samtliga medlemskommuner.

Samordningsförbundet Gävleborg är en särskild samverkansform inom rehabiliteringsområdet för kommun, landsting Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundets uppgifter, ändamål och arbetsformer fastställs i en förbundsordning och regleras i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg
Förbundsordning Inköp Gävleborg
Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänstförbund
Förbundsordning Gästrike Återvinnare

Bolagsordningar

Kommunen bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. Kommunen kan antingen själva äga hela bolaget eller vara delägare i ett bolag där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. I Gävle kommun är de flesta bolag inordnade i koncernen Stadshus AB. Läs mer om kommunens bolag här och på respektive bolags hemsida. Bolagsordningarna i kommunala bolag fastställs av kommunfullmäktige och innehåller bland annat det kommunala ändamålet med verksamheten. Kommunfullmäktige beslutar förutom om bolagsordningen också om ägardirektiv för bolagen.

Helägda bolag

Gavlegårdarna AB
Gävle Energi AB
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
Gävle Energisystem AB
Gävle Hamn AB
Gävle Kraftvärme AB
Gävle Stadshus AB
Gävle Teknikcenter Fastighet AB
Hedesunda Elförsörjning AB
Gavlia AB
Gavle Drift & Service AB
Stuveribolaget Gävle AB
Gävle Parkeringservice AB

Delägda bolag

Bomhus Energi AB
Bionär Närvärme AB
Gästrike Ekogas AB
Kommungaranti Skandinavien Försäkring AB
Norrsken AB   
Nya ostkustbanan AB   
Svenska Kommun Försäkrings AB
Visit Hälsingland-Gästrikland AB   

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för sådan verksamhet som kommunen bedriver enligt lag ska fastställas av kommunfullmäktige. Det kan till exempel handla om avgifter inom omsorgen, taxor för vatten- och avlopp eller för avfallshanteringen. Detaljerade och aktuella priser återfinns också på respektive förvaltnings hemsida.

Avgifter för kopior avskrifter m.m. av allmänna handlingar

Regler för förtroendevalda och politiska partier 

Arvodesbestämmelser
Regler för bidrag till de politiska ungdomsorganisationernas lokala verksamhet
Regler för kommunalt partistöd i Gävle kommun
Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern - (gäller förtroendevalda och anställda)   

Policies och riktlinjer

Riktlinjer för alkoholservering
Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för markanvisningsavtal
Riktlinjer för e-petitioner
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun

Strategier

Bredbandsstrategi för Gävle kommun 2014-2020

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2019-09-06