Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Kommunstyrelse

Gruppbild på kommunstyrelseledamöterna

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.

De viktigaste uppgifterna för kommunstyrelsen:

  • Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten
  • Utveckling av den lokala demokratin
  • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ
  • Samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik
  • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt
  • Samordna frågor som rör de kommunala företagen
  • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen
  • Verka för kretsloppstänkande och god miljö
  • Bevaka kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare. Styrelsens sammanträden är inte offentliga. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-15