Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Vatten och avlopp

För allmän vattenförsörjning och avloppshantering inom kommunen ansvarar Gästrike Vatten. Bor du i någon av tätorterna är du troligen ansluten till det kommunala vatten och avloppsnätet.

Läs mer om kommunens och Gästrike Vattens arbete med kommunalt VA under VA-planering.

Bor du i en fastighet som ligger utanför det kommunala nätet behöver avloppsreningen lösas på annat sätt, genom enskild eller gemensam lösning.

Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att ditt avloppsvatten renas ordentligt och att det finns ett tillstånd för avloppsanläggningen. Läs mer om detta under rubriken Enskilda avlopp.

Om du vill veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som använder kommunens vatten- och avloppsanläggningar så finns information om detta i broschyren ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning) som du hittar på Gästrike Vattens webbplats. Där finns också allmän information om avloppshanteringen i kommunen. 

Vatten

Dricksvatten som försörjer det kommunala nätet hämtas från Hedesunda, Trödje, Hillevik, Hamrångefjärden (Lössenåsen) och Gävle-Valboåsen. Dessa fem område ska skyddas ur ett "flergenerationsperspektiv" genom så kallade vattenskyddsföreskrifter. Läs mer om vad man får och inte får göra inom ett vattenskyddsområde i menyn till vänster på sidan.

Om du har enskilt vatten är det du själv som ansvarar för vattenkvalitén. Om du är ansluten till en större gemensamhetsanläggning eller det kommunala nätet är det vattenproducenten och den som ansvarar för vattenledningarna som ansvarar för vattenkvalitén.

Badvatten

I såväl bassängbad som på strandbadplatser tar Gävle kommun vattenprover med jämna mellanrum för att säkerställa kvalitén på badvattnet. För att se resultatet av bakterieprovtagningarna kan du besöka webbplatsen Badplatsen. Kultur och Fritids-förvaltningen ansvarar för kommunens badvattenprovtagning.

Mer information om badplatser i Gävle kommun hittar du här.  

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-08