Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Taxor inom miljöbalken och livsmedellagstiftningens område

Riskbaserad avgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Från och med 2016 gäller en ny, riskbaserad avgiftsmodell för kommunens prövning och tillsyn inom miljöområdet. Förändringen av avgiften berör företag i Gävle kommun som omfattas av miljöbalken. Under februari och mars får alla berörda företag ett förslag till beslut om riskklassning och årlig tillsynsavgift från miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Samhällsbyggnad Gävle.

Vad innebär förändringen?

Varje typ av företagsbransch har en grundklassning, så kallad avgiftsklass.

  • Alla företag som omfattas av miljöbalken kommer att klassas om enligt den nya, riskbaserade avgiftsmodellen.
  • Därefter görs en bedömning av om verksamheten ska få så kallade riskpoäng. Ju större risk ett företag bedöms utgöra för människors hälsa eller för miljön, desto mer tid för tillsyn från kommunen får företaget.
  • Alla berörda företag får ta del av, och möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till beslut av klassning och tillsynsavgift. Därefter skickas ett beslut till företaget.

Hur beräknas avgiften? 

Företag som omfattas av miljöbalken betalar oftast en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme (gäller vanligtvis mycket små företag). Avgiften för tillsyn ska täcka både direkta och indirekta kostnader och omfattar mer än kommunens besök hos företaget. Den årliga tillsynsavgiften räknas fram genom att den beräknade tillsynstiden multipliceras med timavgiften, för närvarande 1 081 kronor. 

Vem beslutar om avgiften?

Den nya taxan är beslutad av kommunfullmäktige och baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landstings (SKL). Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för företag inom miljöbalkens område. 

Ny timavgift för kontroll hos livsmedelsföretag

Från och med 2016 införs också ny timavgift för planerad kontroll hos livsmedels-företag. Företag som omfattas av livsmedelslagstiftningen kommer inom kort att få ett beslut om ny, årlig tillsynsavgift. Den nya tillsynsavgiften har endast ändrats på grund av den nya timavgiften (1 050 kronor), tillsynstiden är densamma om inget annat anges i beslutet.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-03-21