Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Översiktsplaner

Översiktsplanen för Gävle kommun beskriver kommunens långsiktiga mål och strategier för en hållbar mark- och vattenanvändning. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen består av en kommuntäckande översiktsplan med övergripande mål, strategier och riktlinjer samt fördjupningar av översiktsplanen med mål och riktlinjer för olika geografiska områden inom kommunen. Särskilda fördjupningar finns exempelvis för Gävle stad, Norrlandet, Furuvik m fl.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men vägleder kommunens olika beslut om framtida utveckling och är underlag vid beslut om exempelvis detaljplan, förhandsbesked och bygglov. Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ha en aktuell översiktsplan.

Sök översiktsplan

Pågående översiktsplanering

Översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner

Översiktliga utredningar och program

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-09-17