Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Lantmäteriförrättningar

Alla förrättningar inom Gävle kommun handläggs av den kommunala lantmäterimyndigheten. En lantmäteriförrättning innefattar alla arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter bildas eller ändras.

Så ansöker du om en lantmäteriförrättning

Din ansökan till lantmäterimyndigheten i Gävle kommun ska vara skriftlig och undertecknad av dig eller av ombud med fullmakt. Om ni är flera ägare till en fastighet måste ni alla eller era ombud skriva under ansökan.

Vid överlåtelse av del av fastighet (köp, byte eller gåva), ska ansökan lämnas in inom 6 månader från överlåtelsedagen för att överlåtelsen ska vara giltig. I ansökan talar du om vad du önskar få utfört och vilka fastigheter som berörs. Bifoga gärna en karta till din ansökan. Skicka också med överlåtelsehandlingen, till exempel en vidimerad kopia av köpeavtal.

Om en del av en fastighet ska föras över till en annan fastighet kan lantmäterimyndigheten hjälpa till med att upprätta en överenskommelse om fastighetsreglering. Då behövs ingen köpehandling.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-03