Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Buller och luftkvalitet

Avgasrör

Trafik och trafikföroreningar är tydliga exempel på det moderna samhällets miljöproblem. Trafik orsakar buller, luftföroreningar och föroreningar av dagvatten

Du kan minska miljöproblemen

För att minska belastningen på miljön och störningarna från trafik kan du själv tänka på att välja att cykla eller åka kollektivt ibland, istället för att ta bilen. Tänk också på att ha rätt lufttryck i däcken och använd dubbfria vinterdäck som är tystare och river upp färre partiklar än vanliga dubbdäck, det skapar en bättre gatumiljö.

Att utbilda sig i sparsam körning, så kallad "Eco driving" kan spara både pengar och miljö i form av minskad bränsleförbrukning.

Trafikens miljöpåverkan

Utsläpp från vägtrafiken är den största enskilda källan till koldioxidutsläpp i Sverige, vilket bidrar till växthuseffekten. Bilavgaserna innehåller också stora mängder kväveoxider som bidrar till övergödning av sjöar, kustområden och hav. Kväveoxiderna medverkar också till försurning av mark och vatten.

Växt- och djurliv störs av avgaser, salt och buller. Vägar kan även skapa barriärer i djurens naturliga miljöer. 

Vägtrafiken är en dominerande orsak till att det bildas marknära ozon, som i höga halter skadar biologisk vävnad, framför allt hos växter. Vägsalt kan i värsta fall skada vattentäkter.

Järnvägens huvudsakliga miljöpåverkan utgörs av buller och påverkan på landskapet samt uttag och användning av material.

Utsläpp och buller ger negativa hälsoeffekter

Bilavgaserna innehåller stora mängder hälsofarliga ämnen. Kolväten kan orsaka cancer och påverka arvsanlagen, kolmonoxid minskar blodets syreupptagande förmåga, sot och partiklar ger luftvägsbesvär och i vägdammet finns flera olika ämnen som är farliga för andningsorganen.

Från däck och asfalt sprids stoft som innehåller en rad farliga ämnen med negativ påverkan på hälsan.

Buller från både väg- och järnvägstrafik riskerar att störa nattsömnen och medverkar då exempelvis till hjärt- och kärlsjukdomar och koncentrations- och inlärningssvårigheter.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-14