Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Tomträtter i Gävle

Tomträtt Vesslevägen i Gävle

I Gävle kommun finns cirka 1 500 tomträtter. Som tomträttshavare har du rätt att använda marken på i princip samma sätt som om den vore din egen. Varje år betalar du en årlig avgäld (avgift) för din tomträtt.

Tomträtt är en form av nyttjanderätt till fast egendom. En tomträtt kan upplåtas för olika ändamål till exempel bostäder, industri eller kontor. För rätten att använda marken betalar tomträttshavaren en viss årlig tomträttsavgäld (avgift). En tomträtt kan upplåtas enbart av kommuner eller staten.

Friköpsrätt

Som tomträttshavare i Gävle kommun har du rätt att friköpa din tomträtt för småhus. Det kan du göra närsomhelst under avgäldsperioden. Är du intresserad av att friköpa tomträtten kan du skicka en förfrågan till Samhällsbyggnad Gävle om vad det skulle kosta att friköpa just din tomträtt. Det är Kommunfullmäktige som beslutar om friköpspriser.

Till formuläret för att skicka förfrågan om friköpspris

Olika tomträttsavtal

Det finns två huvudtyper av tomträtt – äldre tomträtt och modern tomträtt. De tomträtter som upplåtits före år 1954 har regler enligt lag från 1907 och kallas äldre tomträtt. Tomträtter med upplåtelse fr o m år 1954 har regler som tillkommit i lagar från 1953 och senare – de kallas modern tomträtt.

De äldre tomträtterna har en avtalstid på 60 år. Moderna tomträtter har en avtalstid på 60 år som därefter förlängs med 40 år i taget. För de äldre tomträtterna (60 år) är avgälden oförändrad under hela avtalsperioden. För tomträtter upplåtna efter 1967 skrivs avgäldsperioderna på 10 år i taget.

60-åriga avtal

De flesta av de 60-åriga avtalen löper ut på 2010-talet, därefter upphör tomträttsavtalet. Två till tre år innan avtalet löper ut skickar Samhällsbyggnad Gävle, Gävle kommun, ut information om möjligheten att teckna nytt tomträttsavtal. Ca 15 månader före avtalstidens slut skickas det nya avtalsförslaget ut. Där framgår även den nya avgälden för den kommande 10-årsperioden.

Bestämmelser om tomträtt

I 13 kapitlet jordabalken finns bestämmelserna om tomträtt. Läs mer på
www.lagen.nu/1970:994

Historia och lagar genom åren

Tomträttsinstitutet infördes 1907. Syftet var att skapa medel för det allmänna att främja en sund utveckling av bostadsförhållandena till rimliga priser. Avtalen som skrevs gällde i normalfallet i 60 år.

På 50-talet reformerades tomträttslagstiftningen och en ny lag trädde i kraft 1954. Förändringarna hade som huvudsakligt syfte att stärka tomträttshavarnas ställning. Markägaren skulle inte längre kunna tillgodogöra sig värdestegringen genom att återta marken. I stället skulle avgälderna höjas i takt med markvärdets förändringar. Tomträtten utformades som en upplåtelse på obestämd tid mot en årlig avgäld. Avgälden skulle utgå med oförändrat belopp under en avgäldsperiod på lägst 20 år.

Tomträttssystemet har senare reformerats ytterligare en gång. År 1967 förkortades avgäldsperioderna till lägst 10 år.

Försäljningsrätt

Som tomträttshavare kan du inte säga upp tomträttsavtalet, men du kan när som helst sälja tomträtten.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-25