Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till målgruppen elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Inom grundsärskolan finns också inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Utredning

Utredning ska ske utan dröjsmål och ge underlag före beslut om eleven ska erbjudas undervisning i grundsärskolan. Utredningen ska kartlägga om eleven bedöms uppnå grundskolans kunskapsnivå och om eleven har utvecklingsstörning eller inte.
 
Inom Utbildning Gävle finns rutiner som säkerställer en allsidig bedömning om barn/elever ska tas emot i grundsärskolan. Alla aspekter ska vägas samman till en utredning. De bedömningar som krävs vid en utredning är:

 • Pedagogisk bedömning – förutsättningar att nå grundskolans kunskapsnivå
 • Psykologisk bedömning – barnets kognitiva förmåga
 • Medicinsk bedömning – hälsa och medicinska orsaker
 • Social bedömning – barnets förutsättningar i olika miljöer

Rektor/biträdande rektor ansvarar för att vårdnadshavare får veta vilka bedömningar som ska göras och deras delaktighet i dessa.

Medgivande av inskrivning

För att eleven ska mottas i grundsärskolan behövs medgivande av vårdnadshavare. Om vårdnadshavare inte medger inskrivning ska barnet fullgöra skolplikten i grundskolan.

Beslut om mottagande i grundsärskolan

Utbildning Gävle har ett inskrivningsteam som hanterar alla inkomna ansökningar. Inskrivningsteamet går igenom utredningen och ärenden före beslut om mottagande i grundsärskola.
I inskrivningsteamet ingår:

 • Inskrivningsansvarig
 • Skolläkare
 • Psykolog
 • Skolkurator
 • Specialpedagog

Det är inskrivningsansvarig som fattar beslut om elev ska erbjudas skolgång i grundsärskolan eller inte. Inskrivningsansvarig avgör också om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden.

När beslut är fattat skickas det till vårdnadshavare tillsammans med en besvärshänvisning.

Beslut om grundsärskola på försök under högst 6 månader kan förekomma (Skollagen 7 kap 8 §). Vid beslut om försöksinskrivning ska datum fastställas för uppföljning. Avbryts/återkallas en ansökan ska inskrivningsansvarig besluta att avskriva ärendet.

Integrerad skolgång i grundskolan

Elev som är mottagen i grundsärskolan kan gå  integrerad i en grundskoleklass. Eleven läser då ämnena enligt grundsärskolans kursplan eller en kombination av grundsärskolans och grundskolans kursplaner.

Har du frågor kan du kontakta din förskola eller skola

Det går också bra att ta en direkt kontakt med rektor för Grundsärskolan rektorsområde som också är Gävle kommuns inskrivningsansvarig via utbildning@gavle.se eller 026 - 17 80 00 eller 026 - 17 98 84.

Kommunala särskolor

 • Brynässkolan, årskurs 1-6
 • Sofiedalsskolan, årskurs 1-9  
 • Stora Sätraskolan, årskurs 7-9
 • Ulvsäterskolan, årskurs 1-6 och träningsskola årskurs 1-9
 • Vallbacksskolan årskurs 7-9
 • Tallbo särskola, årskurs 1-9 och träningsskola gymnasiesärskola årskurs 1-4 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-29