Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Fritidsavdelningen i Gävle kommun är HBTQ certifierad.

Den certifierade verksamheten ska sträva efter att tänka normkritiskt. Normkritik handlar om att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är "normalt" och därmed oreflekterat/omedvetet uppfattas som önskvärt, samt att se normernas konsekvenser.

Verksamheten ska aktivt arbeta med att ge ett likvärdigt bemötande till alla oavsett etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Arbetet sker på flera nivåer. Det handlar om bemötande i samtalssituationer, hur policydokument och riktlinjer utformas, hur den fysiska miljön ser ut samt vad vi förmedlar genom bild och text.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-09-21