Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Gräva, schakta: Tillstånd

Du som ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste ansöka om grävtillstånd. För att undvika skador på ledningar bör du som planerar att gräva eller schakta i privat mark även söka ledningsanvisning.

När behövs grävtillstånd?

När du ska gräva eller schakta i mark med komunalt intresse måste du ansöka om grävtillstånd. exempel på kommunala intressen kan vara:

 

  • Vattenskyddsområden
  • Naturskyddsområden
  • Strandskyddsområden
  • Kulturmiljöområden
  • Fornlämningar

 

Du som gräver eller schaktar i privat mark, hit räknas exempelvis din villaträdgård eller tomträtt, ska ha ansökt om och fått en ledningsanvisning innan du börjar gräva. Ledningsanvisningen kan vara en karta eller att ledningsägaren markerat på marken var ledningarna går. Ledningsanvisning bör alltid sökas om du använder ett annat redskap än en vanlig handspade.

Ledningsanvisning är inte lika med grävtillstånd

Ett godkänt grävtillstånd måste vara utfärdat innan grävning kan påbörjas där det finns kommunalt intresse. Att du fått ledningsanvisning betyder inte att du fått grävtillstånd.

Du kan bli skadeståndskyldig

Om du gräver utan en ledningsanvisning och råkar skada ledningar i marken blir du skyldig att betala reparationskostnader och eventuella merkostnader som drabbar ledningsägaren.

Kompletterande tillstånd

Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd. Det kan vara aktuellt med exempelvis strandskyddsdispens, bygglov eller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. Vid till exempel grävning i naturmiljöer som Natura 2000-områden kan du även behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. Tänk på att du måste ha markägarens tillstånd för att gräva.

Så här söker du

Ledningsanvisning söker du via ledningskollen.se

När du skapar ditt ärende på Ledningskollen får du rita in ditt grävområde på en karta. Du får då information om vilka ledningsägare som har intresse i området och som du behöver få svar från innan du börjar gräva. Om  ditt grävområde träffar mark med kommunalt intresse måste du ansöka om grävtillstånd.

Från Gävle kommun (Gräv i Gävle) får du två svar.

  • En ledningsanvisning som visar var Gästrike Vattens och Gävle Energis ledningar går.
  • Ett mejl med information om du behöver söka grävtillstånd. Behöver du söka grävtillstånd följer du instruktionerna i mejlet.

Handläggningstid

En grävtillståndsansökan besvaras inom tio dagar. Ibland behöver ett ärende kompletteras, då kan handläggningstiden bli längre än tio dagar. Ärenden som berör skyddsområden, till exempel  vattenskyddsområden, kan ta upp till en månad att handlägga. Då behöver du förutom grävtillstånd även ansöka om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter.

Avgifter

Utfärdandet av ett grävtillstånd kostar 1000 kronor om inget särskilt avtal skrivs.

Viktigt när du gräver

Fornlämningar eller markföroreningar

Grävningen måste omedelbart avbrytas om du stöter på misstänkta fornlämningar eller markföroreningar. Vid fornlämningar ska Länsstyrelsen kontaktas och vid markföroreningar miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Gävle kommun.

Återställning efter grävning

Du bekostar själv återställning efter grävningen. Återställning ska ske i samråd med Gävle kommun.

Föreskrifter

Se föreskrifter för grävning, skydd av träd och prislista för återställning till höger på sidan.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-18

För företagare: Projekteringsunderlag

Vill du ha ett digitalt underlag för anläggningsprojektering, som primärkarta med byggnader, vägar, fastighetsgränser och höjdkurvor? Projekteringsunderlag för markarbeten