Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Koulutus ja lastenhoito

Gävlen kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen 1. tammikuuta 2012 lähtien.

Tämä tarkoittaa sitä, että Ruotsin lainsäädäntö, (lagen2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä, asettaa kunnalle erityisiä vaatimuksia koskien suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria.

Kaiken kunnallisen toiminnan tulee aktiivisesti toimia ruotsinsuomalaisten vähemmistöjen oikeuksia vahvistaen. 

Laki on selkeä ja korostaa erityisesti lasten oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin.

  • Gävlen kunnan tulee lain perusteella tarjota oppilaille äidinkielen opetusta suomen kielellä.
  • Gävlen kunnan tulee tarjota lapsille, joiden huoltajat sitä vaativat, paikka esikoulutoimintaan joko kokonaan tai osittain suomen kielellä.

Gävlen kunnalla ei tällä hetkellä ole täysin suomenkielistä esikoulutoimintaa. Esikoulutoimintaa osittain suomen kielellä tarjoaa Tranmurs förskola Bomhusissa. Lue lisää Tranmurin esikoulun suomenkielisestä toiminnasta.

Muutamassa muussakin esikoulussa on suomenkielistä henkilökuntaa. Ota yhteyttä, jos olet kiinostunut jostakin muusta Gävlen alueista. Yhteystiedot löytyvät palstassa oikealla.

 

Gävle kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan 1 januari 2012.

Det innebär att svensk lagstiftning, Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, ställer särskilda krav på Gävle kommun som förvaltningskommun för det finska språket och kulturen.

All verksamhet i kommunen ska aktivt verka för att stärka den sverigefinska minoritetens rättigheter i kommunen.

Lagen är tydlig, den betonar särskilt barns rätt till sitt språk och sin kultur. 

  • Gävle kommun ska enligt lagstiftningen erbjuda eleven modersmålsundervisning på finska.
  • Gävle kommun ska erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska.

I dagsläget erbjuder inte Gävle kommun helt finskspråkig förskoleverksamhet. Tranmurs förskola i Bomhus erbjuder förskoleverksamhet delvis på finska.

Läs mer om den finska verksamheten på Tranmurs förskola.

Det finns finsktalande personal på några fler förskolor. Ta kontakt om du är intresserad av ett annat område i Gävle. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.