Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

LSS, Stöd och service

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning den hjälp de behöver i sitt dagliga liv.

Vem gäller LSS för?

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kropplig sjukdom.
  • Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Stöd till barn och unga

Barn och unga med funktionsnedsättning kan via sin vårdnadshavare ansöka om alla nedanstående stödinsatser. Vill du ansöka om en eller flera av insatserna, kontakta kommunens biståndshandläggare för barn och ungdomar.

Insatser som kan beviljas 

Råd och stöd är extra hjälp från någon som kan och vet hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar.

Den som är upp till 65 år och som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd, kan ansöka om personlig assistans.

Stöd från en ledsagare ska göra det lättare för dig att komma ut i samhället och delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller bara ta en promenad.

En kontaktperson kan ge stöd och råd i vardagen och hjälper till att bryta social isolering genom samvaro och hjälp med aktiviteter. 

Avlösarservice är till för att du som anhörig till person med funktionsnedsättning ska få tid för dig själv och övriga familjemedlemmar.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger möjlighet till miljöombyte och vila för dig som har funktionsnedsättning, och avlösning för dig som är anhörig.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen erbjuder.

Barn under 18 år eller ungdomar som inte gått ut gymnasiet och som på grund av sin funktionsnedsättning behöver bo utanför sitt föräldrahem kan beviljas boende i bostad med särskild service. För att få det beviljat måste den som ansökt omfattas av LSS och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Bostad med särskild service där omvårdnad, service samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår, kan utformas på två sätt; som servicebostad eller gruppbostad.

Daglig verksamhet är meningsfull sysselsättning för dig med vissa funktionsnedsättningar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-26