Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Biståndshandläggare LSS/SoL

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om olika typer av hjälp och stöd. Beslut om vilka insatser som ska beviljas fattas efter en individuell behovsbedömning. Är du missnöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Ansökan

Du som har behov av stöd eller hjälp måste ansöka om det hos Biståndsenheten vid Omvårdnad Gävle. Du kan ansöka både skriftligt och muntligt. Ta gärna kontakt med biståndshandläggare, de lämnar information om hur ansökan går till.

Du kan också fylla i en ansökningsblankett och skicka den till Biståndsenheten.

Beslut om vilka insatser som ska beviljas prövas utifrån två olika lagar:

Kontakta oss på telefon 026-17 80 00

Ring Gävle kommuns kundtjänst, telefonnummer 026-17 80 00 och beskriv ditt ärende så hjälper de dig att få kontakt med en biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle.

Om du behöver hjälp att ansöka - god man, förvaltare

Huvudregeln är att du själv gör ansökan och för din egen talan. Om du behöver hjälp att ansöka eller föra din talan kan du få hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda dig, en god man eller förvaltare.

Om du tror att någon annan behöver stöd

Om du som till exempel närstående, granne eller hyresvärd tror att någon behöver stöd kan du anmäla det till Omvårdnad Gävles biståndshandläggare. Du kan vara anonym.

Biståndshandläggaren tar kontakt med personen och informerar om vilket stöd som finns och hur en ansökan går till. Alla insatser är frivilliga.

Utredning, bedömning och beslut

Utifrån din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning och bedömning av dina behov för att se hur de bäst kan tillgodoses. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut om vilket stöd du har rätt till. Beslutet kan antingen innebära bifall (att din ansökan beviljas, du får det du ansökt om) eller avslag (du får inte det du ansökt om, eller en del av det).

Överklagan

Om du är missnöjd med det beslut som har fattats har du rätt att överklaga. Det ska du göra skriftligen senast tre veckor efter det att du tagit del av beslutet.

Detta ska finnas med i överklagan:

  • ange vilket beslut du överklagar
  • ange varför du anser att beslutet är fel
  • ge förslag på ändring

Skriv ditt personnummer, dina kontaktuppgifter och underteckna med ditt namn. Skicka överklagan till Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 Gävle.

En omprövning görs och om Omvårdnad Gävle kommer fram till samma beslut igen så skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Falun.

Väntetider

Så snart biståndshandläggaren är färdig med utredningen och har fattat beslut startar arbetet för att du så snart som möjligt ska få ditt stöd. Biståndshandläggaren skickar biståndsbeslutet till din utförare som sedan tillsammans med dig planerar hur och när stödet ska ges. 

Individuell plan

Du som beviljats en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt att begära en individuell plan. Syftet med planen är att du ska kunna påverka och förändra din situation och att det stöd du får från olika personer eller myndigheter samordnas. Planen tas fram vid ett möte mellan dig och din biståndshandläggare. Du väljer själv vem eller vilka som ska vara med på mötet.

Det ni kommer överens om skrivs ned i planen och ses över fortlöpande, minst en gång per år.

Förhandsbesked

Om du planerar att flytta till Gävle kommun kan du ansöka om förhandsbesked. Syftet med förhandsbesked är att i förväg få besked från kommunen om du har rätt till en viss insats eller särskilt stöd.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldre- och handikappomsorg har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får föra vidare sådant de får veta som rör dig och de insatser du får utan att först ha fått ditt samtycke.   

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-26