Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Strandskydd

Stenar vid havet

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Inom strandskyddsområde får inga nya byggnader och anläggningar uppföras

Strandskyddsområde är vanligtvis 100 meter, i undantagsfall upp till 300 meter, från hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag. 

Ansökan om strandskyddsdispens sker oftast i samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov, men i vissa fall krävs strandskyddsdispens för bygglovsbefriade åtgärder. Kontakta bygglovshandläggare för mer information om vilka handlingar som ska lämnas in.

Särskilda skäl för dispens

Dispens från strandskyddet kan beviljas av Samhällsbygnadsnämnden om ovanstående förutsättningar uppfylls och att det finns särskilda skäl.

Särskilda skäl kan exempelvis vara:

  • Att den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark
  • Att den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och därför saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv

Tänk på att det inte räknas som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

Läs mer om strandskydd via länkarna och dokumenten till höger under relaterad information.

Så ansöker du om strandskyddsdispens

För att söka enbart strandskyddsdispens måste du skicka in följande handlingar:

  • Ansökan om strandskyddsdispens (1 ex)
  • Situationsplan i skala 1:1000 alt. 1:500 (1 ex)
  • Områdeskarta i skala 1:20 000 (1 ex)

Notera att de flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för ärendeprövningen tas ut av oss även om beslutet i ett senare skede ändras i högre instans.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2014-06-24