Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Regler för markköp

Så här går det till att köpa mark för näringslivsetablering i Gävle kommun.

Vem får köpa?

  • Du ska vara minst 18 år.
  • Du får inte ha någon förfallen skuld hos Kronofogden.
  • Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
  • Du eller ev. samarbetspartner ska ha goda referenser från tidigare genomförda exploateringsprojekt.
  • Du ska ha ekonomiska resurser för att genomföra exploateringsprojektet.

Hur genomförs köpet?

Först presenterar vi kommunens markinnehav och väljer ut en lämplig tomt för din verksamhet.

Reservation eller föravtal

Efter presentationen får du möjlighet att reservera tomten kostnadsfritt under en begränsad tid för att bedöma genomförbarheten av projektet. I vissa fall tecknar vi föravtal/intentionsavtal med byggherren. Detta sker framförallt när det råder osäkerhet kring markens utvecklingspotential t.ex. att det inte finns detaljplan i området.

Av föravtalet/intentionsavtalet framgår rättigheter, åtaganden och kostnadsregleringar mellan kommunen respektive byggherren.

Markanvisningsavtal

När du bestämt dig för att genomföra ditt projekt på en specifik tomt med lagakraftvunnen detaljplan tecknar vi ett markanvisningsavtal. I och med undertecknandet av markanvisningsavtalet är du bunden till köpet av marken.

Köpeskillingens erläggande

När markanvisningsavtal är tecknat ska du erlägga handpenning motsvarande 10 procent av köpeskillingen. När tomten är avstyckad och du påbörjat byggnation av ditt projekt ska du erlägga resterande del av köpeskillingen, dvs. 90 procent.

Villkor

Ett grundläggande villkor för köpet är att projektet genomförs. Ett villkor för att erhålla köpebrev och lagfart är därför att du ska ha påbörjat byggnation motsvarande en gjuten platta. Om du behöver lagfart på fastigheten innan du påbörjat byggnation så finns en möjlighet att lösa detta genom att du utställer erforderlig säkerhet till kommunen motsvarande 100 procent av köpeskillingen, exempel på erforderlig säkerhet är en bankgaranti.

Avslut

Först när alla villkor och förutsättningar enligt markanvisningsavtalet är uppfyllda så är det dags för avslut. Då ska du söka och erhålla lagfart på den avstyckade tomten hos inskrivningsmyndigheten. I samband med avslutet så arkiveras alla handlingar och köpet/ärendet avslutas.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-09