Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Gävle fritt från våld

I kommunplanen 2013 gavs ett uppdrag att genomföra ett kommunövergripande utvecklingsprojekt mot våld i nära relationer. Projektet genomförs 2014-2016 av kommunledningskontoret i samarbete med Socialtjänst Gävle. Målet med projektet är att Gävle kommun arbetar fram en kommunövergripande strategi för arbetet mot våld i nära relationer. Projektet kommer även innehålla utbildnings- och informationsinsatser för att öka kunskap om våld i nära relationer, såväl internt som externt. De kunskapsspridande aktiviteterna syftar till att öka förståelsen för våld i nära relationer hos medborgare och medarbetare i Gävle kommun. Detta för att skapa ett tryggare Gävle.

Projektets huvudaktivitet 2016 är att utveckla det våldspreventiva arbetet i Gävle kommun. Gävle kommun är uttagen som referenskommun i det nationella projektet En kommun fri från våld, som är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-27

Rapport Våld i nära relationer

En medborgarundersökning om utsatthet för våld i nära relationer från 2014. Denna rapport redogör för resultatet när det gäller kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer i Gävle kommun. Rapporten visar omfattningen av samt karaktären på våldet. 

Rapport Gävle kommuns arbete mot VINR

En rapport om Gävle kommuns arbete för att uppnå det fjärde nationella jämställdhetspolitiska målet – att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Rapporten ger en sammanfattande bild av Gävle kommuns arbete med våld i nära relationer (VINR). Den ger också förslag till fortsatta utvecklingsinsatser samt kommunövergripande organisering med VINR. Socialnämnden och Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 i enlighet med rapporten.