Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Folkhälsa

Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och med mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom.

Målet med folkhälsoarbete är att hela befolkningen ska ha lika samhälleliga förutsättningar för en god hälsa.

Folkhälsa i Gävle kommun

I Gävle kommun ses en god folkhälsa som både som ett mål i sig, men även som ett medel för att skapa en god tillväxt i kommunen. Visionen för folkhälsoarbetet är:

”I Gävle kommun är folkhälsan god och jämlikt fördelad och alla känner sig delaktiga, engagerade och trygga i samhället.”

För att förbättra folkhälsan gäller det att med olika typer av insatser arbeta för att förbättra de faktorer som påverkar hälsan. I dag är den goda hälsan inte jämt fördelad bland olika grupper och stadsdelar i Gävle och därför att det viktigt att både rikta insatserna till dem som behöver det mest, men att även hitta strukturer och arbetssätt inom kommunen som ger goda förutsättningar för en god hälsa till alla invånare.

Folkhälsa på nationell nivå

Sveriges Riksdag har beslutat om en nationell folkhälsopolitik med mål kring de områden som har störst betydelse för folkhälsan;

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-22