Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Hållbart samhälle

Gävle kommun arbetar efter att skapa en livsmiljö som uppfyller krav på långsiktig hållbarhet, det vill säga social, miljömässig, och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där vi strävar efter att det goda livet uppfylls för alla. Det handlar även om ett fungerande socialt liv där det finns service, mötesplatser och möjligheter för alla, där samhället är integrerat, tryggt, tillgängligt och jämställt och där det erbjuds delaktighet och inflytande. I Gävle kommun står folkhälsoarbetet i centrum för arbetet med social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Miljömässig hållbarhet är ett samhälle med slutna kretslopp och balans mellan processer som bygger upp och bryter ned, utan onödigt slöseri med naturresurser och energi och som bevarar den biologiska mångfalden och genetiska variationen.

Gävle kommun arbetar för en god miljö och minskad klimatpåverkan och har antagit lokala miljömål för att tydligt ange vad kommunen ska arbeta med de kommande åren för att medverka till en hållbar utveckling. Miljömålsarbetet ska utgå från våra egna förutsättningar och ge gävleborna en god och hälsosam miljö. Vi ska komplettera andra insatser som medborgare, företag och andra myndigheter gör. Alla gör det de är bäst på, ansvaret ligger på alla och envar. Miljömålen följs upp varje år genom Miljöbokslut. 

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Ekonomisk hållbarhet är exempelvis en fungerande bostadsmarknad med ett attraktivt utbud, en väl fungerande arbetsmarknad med tillgång till kompetent arbetskraft och goda möjligheter till sysselsättning, väl underhållet fastighetsbestånd, anläggningar och övriga miljöer samt en långsiktigt fungerande lokal ekonomi.

Gävle kommun antog 2007 ett lokalt utvecklingsprogram, Gävle i framtiden, som syftar till att visa vad kommunen tillsammans med andra aktörer ska göra för utveckling av det geografiska området Gävle kommun. Genom kommunens Näringslivsprogram görs insatser för att främja det lokala näringslivet. Kommunplanen anger varje år hur kommunens ekonomi ska utvecklas för att på ett hållbart skapa så stor nytta som möjligt för kommuninnevånarna med de resurser som står till förfogande.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-22