Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Socialnämnden

Socialtjänsten skall genom bistånd och andra sociala tjänster verka för positiva förändringar i utsatta människors liv. Grunden för vår verksamhet är socialtjänstlagens mål och principer.

Socialtjänsten ska ha ett uttalat barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde.

Verksamheten ska bygga på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. I kontakter med barnfamiljer och ungdomar ska vårt arbete präglas av ett systemteoretiskt synsätt där familjens och det sociala nätverkets resurser tas tillvara .

Det tillhör dessutom socialtjänstens uppgift att årligen redovisa behov och föreslå långsiktiga åtgärder för utsatta barnfamiljer och andra utsatta grupper.

Socialnämnden har inrättat ett myndighetsutskott där fem ordinarie ledamöter och tre ersättare ingår med rätt att fatta beslut i ärenden inom lagområdena LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.), LVM (lagen om vård av missbrukare) och i förekommande fall SoL (Socialtjänstlagen) samt Alkohollagen.

Socialnämndens myndighetsutskott sammankallas även till extra sammanträden i de fall då nämndens ordinarie sammanträde ej kan avvaktas och då lagen ej tillåter beslut (i ärenden gällande LVU, LVM och i förekommande fall SoL) av enskild ledamot (Socialnämndens ordförande).

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-18