Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Kommunrevision

Kommunrevisionen är ett av kommunens styrelse, nämnder och bolag oberoende organ och arbetar med att granska kommunen och dess bolag.

Granskningens syfte är att årligen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige och där särskilt uttala sig om:

  • kommunfullmäktige kan godkänna årsredovisningen
  • kommunens finansiella målsättning uppnåtts 
  • ansvarsfrihet  - för nämnder och förtroendevalda -   kan tillstyrkas eller ej.

Redogörelse för granskningen

En redogörelse för granskningen av de kommunala bolagen (den s.k. lekmannarevisionen) lämnas årligen i en granskningsrapport till bolagsstämman i respektive bolag. Väsentliga delar av dessa rapporter ingår i revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

En oberoende och självständig revision är en förutsättning för den kommunala självstyrelsen.

Organisation

Uppgiften kräver oberoende och självständiga revisorer. Kommunrevisionen i Gävle består av sju förtroendevalda revisorer, som väljs av kommunfullmäktige. I revisionsarbetet är varje revisor en egen myndighet, som självständigt formulerar sina granskningar. Tillsammans bildar revisorerna Revisorskollegiet.

Revisorernas förvaltning granskas årligen av en grupp på tre personer valda av kommunfullmäktige.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-07-13