Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Bolag och förbund

Bolagskoncernen

Gävle Stadshus AB

Bolaget ägs till 100 % av Gävle kommun och är också moderbolag i Gävle Stadshuskoncernen. Syftet med bolaget är att samordna ägaransvaret för de bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen och åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.

Gävle Stadshus AB äger till 100 % dotterbolagen: Gävle Energi AB, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gävle Hamn AB.

VD

Göran Arnell
goran.arnell@gavle.se

Adress

801 84 Gävle
tel 026 -17 80 00
fax 026 – 12 54 56
E-post: gavlestadshusab@gavle.se

Ledamöter och ersättare

Gävle Energi AB

Gävle Energi AB är Gävles kommuns energibolag. Bolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion, distribution, köp, försäljning och handel med el, värme, gas, kyla och tele- och datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet.

AB Gavlegårdarna

AB Gavlegårdarna  är ett allmännyttigt bostadsbolag inom Gävle kommun och har till ändamål att förvärva fastigheter eller tomträtt för att därpå uppföra och förvalta bostäder, kommersiella lokaler och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet inom området fastighetsförvaltning.

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter åt både näringsliv och kommunala verksamheter. I fastighetsbeståndet finns bland annat förskolor, kulturbyggnader samt industri- och näringslokaler. Kärnverksamheten är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns förvaltningar.

Gävle Hamn AB

Gävle Hamn AB är ett strategiskt logistiknav för sjö-, järnvägs- och landsvägstrafik. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta mark, infrastruktur och magasin med syfte att utveckla industriell verksamhet och annan företagsverksamhet inom och i anslutning till Gävle kommuns hamnområden, Fredriksskans och Granudden. Bolaget skall även svara för oljehamns- och kemikalieverksamheten inklusive till denna verksamhet hörande kajanläggningar och annan infrastruktur.

Övriga bolag

Gävle vatten AB

Gävle Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Gävle kommun, innefattande vattenproduktion och distribution, avledning och rening av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskiljt slam. Verksamheten sköts av det regionala VA-bolaget Gästrike Vatten AB.

Svenska Kommun Försäkrings AB

Svenska Kommun Försäkrings AB ägs av 10 kommuner där Gävle kommun äger 26,9 % av bolaget. Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner. Bolaget har bildats för att aktieägarna, och de associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd. Dessutom koordinerar bolaget och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för lägges på att förhindra anlagd brand.  

Kommunalförbund

Ett kommunalförbund är en form av samverkan som kommuner kan använda till vilken kommunal angelägenhet som helst. Kommunalförbundet omfattas av exempelvis offentlighetsprincipen och kommunallagen. De regler som gäller enskilda kommuner gäller också här.

Gävle kommun är i dagsläget medlem i tre kommunalförbund. Olika kommuner i vår region ingår i de olika förbunden.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-04