Du är här: 

Vision - Sofiedal rektorsområde

Visionen är framtagen av rektor och biträdande rektorer i Sofiedal rektorsområde.
Alla som arbetar på våra skolor i Valbo omfattas av visionen.

Ledord

 • Höga förväntningar
 • Delaktighet
 • Lärande

Höga förväntningar

Vi har ett förhållningssätt som präglas av tilltro till allas förmåga att lära. Vi respekterar varje människas egenvärde.

Höga förväntningar, innebär att:

 • utgångspunkten i vårt bemötande är att alla elever och medarbetare kan och vill lära
 • alla vårdnadshavare vill sina barns bästa och gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar
 • vi respekterar alla människors olikheter och ser dem som tillgångar
 • vi har ett tydligt och situationsanpassat ledarskap

Delaktighet

Vi skapar en känsla av mening och sammanhang. Allt lärande utgår från elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter och intressen. Eleverna har inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.

Delaktighet, innebär att:

 • det finns en tydlighet, framförhållning och struktur i planering och genomförande av undervisningen
 • eleverna får möjlighet att lära och att visa sina kunskaper på olika sätt
 • eleverna har inflytande över undervisningens och verksamhetens utformning som till exempel på miljö och aktiviteter
 • elevens utveckling sker också i samarbete med vårdnadshavare.

Lärande

Vi skapar de allra bästa förutsättningar för att våra elever ska utvecklas och nå så långt som möjligt utifrån sina behov och förutsättningar. Återkoppling på elevernas lärande sker kontinuerligt. All undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  Vi lär av varandra! Det kollegiala lärandet är en naturlig del i våra verksamheter.

Lärande, innebär att:

 • undervisningen anpassas för varje elev
 • all undervisning och bedömning utgår ifrån förmågorna
 • vi använder oss av allas kunskaper och kompetenser
 • vi tänker brett över arbetslag, skola och rektorsområde
 • alla reflekterar, följer upp och utvärderar sin undervisning själv, samt tillsammans med elever och kollegor
 • vi förbereder våra elever för att kunna leva och verka i samhället
 • våra elever lär för livet!

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2015-09-12