Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Skyddade naturområden

I Gävle kommun finns det cirka 35 stycken naturreservat och 39 områden som är upptagna i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.

Det finns även fyra djurskyddsområden, ett naturminne och ett flertal områden med biotopskydd inom kommunen. Närmaste nationalpark är Färnebofjärdens nationalpark som gränsar till Gävle kommun i söder.

Naturreservat

Det är antingen länsstyrelsen eller kommunen som fattar beslut om ett område ska bli naturreservat. Syftet med att bilda naturreservat är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. I Gävle kommun finns cirka 35 naturreservat.

Naturreservat som kommunen bildat eller är naturvårdsförvaltare för

Kommunen arbetar i nuläget för att bilda ytterligare ett. På länsstyrelsen Gävleborgs webbplats ser du en förteckning av samtliga naturreservat i Gävle kommun.

Natura 2000

Alla länder som ingår i EU har valt ut områden som är speciella ur naturhänseende och anmält dessa till Natura 2000. Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av skyddsvärd natur. Syftet är att bevara Europas växt- och djurliv för framtida generationer.

Biotopskydd och naturvårdsavtal

Områden som är mindre än 5 hektar och skyddsvärda kan få biotopskydd. Länsstyrelsen beslutar om områden på jordbruksmark och Skogsstyrelsen om områden i skogsmark. Besök Skogsstyrelsens hemsida för information om biotopskyddade områden i Gävleborgs län.

Naturminne

Naturminnen kan vara botaniska minnesmärken som gamla träd, men också geologiska objekt som exempelvis spår från istiden. Det är länsstyrelsen eller kommunen som fattar beslut om naturminnesförklaring. Gävle kommun har ett naturminne vilket är Linden vid Engesberg.

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Det innebär ett generellt byggnads- och anläggningsförbud inom strandskyddsområdet.

I Gävle kommun gäller ett generellt strandskydd för land- och vattenområden inom 100 meter från strandlinjen vid alla sjöar och vattendrag. Vid flera kuststräckor och längs Dalälven, med några undantag,  är strandskyddet utvidgat till 300 meter. Vid Testeboån är strandskyddet utvidgat till 200 meter.

Kommunen, och i vissa fall Länsstyrelsen, kan ge strandskyddsdispens från förbuden om det finns särskilda skäl.

Fridlysta arter

Om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. Det innebär att det är förbjudet att plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada växten eller djuret. Naturvårdsverket kan fridlysa arter över hela landet och länsstyrelserna inom respektive län.

För närvarande är 300 arter fridlysta i Sverige och utöver dessa är 50 arter fridlysta i ett eller flera län. I Gävleborgs län är ormbunken Safsa och barrväxten Idegran fridlysta arter utöver de som gäller för hela landet.

Rödlistade arter

Växter, svampar och djur som anses hotade eller missgynnade sätts upp på så kallade rödlistor av ArtDatabanken. Dessa listor visar på ett överskådligt sätt arternas risk för utdöende.

Ringlaven är upptagen på rödlistan som sårbar och den har ett av sina kärnområden i vårt län. Den finns bland annat i Sävasjöns-, Bläcktärnsjöns- och Testeboåns naturreservat.Vi har därför ett särskilt ansvar för artens fortlevnad.  

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-05

Allemansrätten på flera språk (Outdoor Access Rights)

Har du koll på vad som gäller när du vill göra upp en eld, lägga till båten vid en klippa, gena genom kohagen eller ta med din hund ut i naturen? Läs mer här