Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Hille 3:6 (del av), m.fl., Nedre Vägen

Hille 3:6 (del av), m.fl., Nedre Vägen

Detaljplan för bostadsändamål

Samrådstid
28 december 2018 till 29 januari 2019

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att tillskapa småskalig bebyggelse i Hille, längsmed Nedre vägen i enlighet med gällande översiktsplan. Detaljplanen möjliggör ca 18 nya tomter i Hille, med god tillgång till service och kommunikationer, i ett lantligt läge. Detaljplanen tar fasta på beskrivningarna i översiktsplanen. Tillkommande bebyggelse styrs till trähus med sadeltak, med en maximal byggnadshöjd om 4 meter, dels för att anpassa bebyggelsen till omgivningen, dels till rådande markförutsättningarna. Varje ny fastighet ska vara minst 800 kvadratmeter och får maximalt bebyggas med 170 kvadratmeter byggnadsarea. Bostadsområdet omges av naturmark som avskärmar området från det öppna odlingslandskapet om-givningen, men också fungerar som hantering av dagvatten. För att detaljplanen ska kunna genomföras måste Nedre vägen breddas och förses med belysning, exploatören bekostar detta.

Lämna synpunkter
Ni har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden 28 december – 29 januari 2019. Synpunkterna på förslaget ska vara kommunen skriftligen tillhanda senast sista samrådsdag.

Lämna eventuella synpunkter under samrådstiden i e-tjänsten Lämna synpunkter på detaljplan

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-12-27

Lämna synpunkter

Synpunkter på detaljplanen via e-tjänsten Till e-tjänsten

Kontaktperson
Josef Rundström
Telefon 026- 17 83 79
E-post josef.rundstrom@gavle.se