Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Andersberg 3:1, 4:1 Västra Vinddraget

Andersberg 3:1, 4:1 Västra Vinddraget

Detaljplan för bostadsändamål

Granskningstid
5 juni 2019 till 20 juni 2019

Beskrivning
Detaljplanen syftar till att förtäta med bostadsbebyggelse, ca 100 nya bostäder, på del av befintliga parkeringsplatser i västra Andersberg.

Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
E-post: planer@gavle.se
Brev: Gävle kommun, Livsmiljö Gävle, 801 84 Gävle

Den som inte framfört sina synpunkter senast sista granskningsdagen kan förlora rätten
att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2019-06-04

Kontaktperson
Emma Larsson
Telefon 026-17 83 26
E-post emma.1.larsson@gavle.se