Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Naturvård i planering

Humla vid rosa blomma

Naturvård är arbete med att bevara naturens variation av växter och djur, naturtyper, geologiska terrängformer och landskap. Naturvården omfattar både natur i vatten och på land. Åtgärder för friluftsliv och naturinformation räknas också som naturvård.

Inom översiktsplanering behandlas naturvård som ett sektorsintresse tillsammans med många andra, exempelvis kulturmiljö, infrastruktur, energifrågor, handel och industri.

Naturvårdsarbetets syfte och verktyg

Naturvårdsarbetet syftar till att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Att med miljöbalkens och plan- och bygglagens bestämmelser reservera mark och vatten för biologisk mångfald och friluftsliv är lika viktigt som att reservera mark för infrastruktur, bostäder och arbetsplatser.

Detaljplaners bestämmelser kan utformas så att de ger ett visst skydd av värdefull naturmark. Det kan ske till exempel genom markanvändnings-bestämmelser, trädfällningsförbud eller krav på marklov för fällning av träd.

Ett viktigare planeringsverktyg för naturvården är områdesskydd. Genom exempelvis naturreservatsbildning kan man ge den skyddsvärda naturen ett både starkare och mer långsiktigt skydd än genom reglering i detaljplan.

Gävle kommun har antagit ett handlingsprogram för naturvårdsarbetet kallat Naturvårdsprogrammet, samt en strategi för bildandet av naturreservat. De lokala miljömålen är ett annat viktigt styrdokument i arbetet med naturvård.

Naturvårdsarbete på olika nivåer

Nationellt bedrivs arbetet av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, regionalt av länsstyrelsen och lokalt av Gävle kommun.

På lokal nivå gör också föreningar och ideella naturorganisationer en viktig insats för att uppmärksamma och värna värdefulla naturområden. Inom rörelsen finns ovärderlig kunskap och ett stort intresse för dessa frågor.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-05