Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

En detaljplan blir till

En detaljplan visar hur mark- och vattenområden får användas och hur bebyggelsen ska utformas inom ett område. Detaljplanen kan omfatta ett par kvarter eller några fastigheter och gäller tills den ändras eller upphävs.

Vid framtagande av detaljplan kan kommunen välja att använda standard-förfarande eller utökat förfarande. Vilket som ska tillämpas regleras genom ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen.

Beroende på hur komplext ett planärende är så tar det olika lång tid att arbeta fram en detaljplan. Ett enkelt planärende kan ta ca 9 månader medan andra kan ta mellan 1-1,5 år. Handläggningstiden räknas från när en handläggare har tilldelats ärendet, och inte från när ett planbesked har sökts. Samhällsbyggnad Gävle strävar efter att den ungefärliga tid som sätts i planbesked för antagande ska följas, men varje planärende är en unik prövning och rådande förutsättningar kan ibland försvåra att tidplanen följs.

Planbesked

Den som har för avsikt att vidta en åtgärd som innebär att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas ska ansöka om planbesked. Det är ett snabbt sätt att få reda på om kommunen avser att påbörja ett sådant arbete. Kommunen ska inom 4 månader meddela positivt eller negativt planbesked samt ge en tidsangivelse för när detaljplanen beräknas kunna antas.

Planbeskedet är inte juridiskt bindande eller möjligt att överklaga. Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en plan slutligen kommer att antas. En avgift enligt plan- och bygglagen tas ut för planbeskedet och denna ligger mellan 11 000 - 22 000 kronor beroende på åtgärd.

Handläggningsprocessen

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra ta del av handläggningsprocessen. Nedan finner du information om hur handläggningen går till, vad det kostar och hur lång tid det tar. Du får även veta vad du behöver bidra med och vilken service vi erbjuder.
Planbesked - så fungerar det

Framtagande av detaljplan

1. Planbeställning

Samhällsbyggnad Gävle kontaktas av markägare eller exploatörer när en ny detaljplan behövs för ett byggprojekt. Vid utbyggnad av vägar och skolor eller liknande är det kommunen själv som beställer en ny detaljplan.

2. Uppdrag

Samhällsbyggnad Gävle lämnar en uppdragsbeskrivning till samhälls-byggnadsnämnden som beslutar om arbete med att ta fram en detaljplan ska påbörjas.

3. Program

Ibland föregås en detaljplan av ett planprogram. Det gäller främst vid tillfällen då detaljplanen inte har stöd i gällande översiktsplan. Programförslaget samråds och berörda har möjlighet att lämna synpunkter. Planprogrammet ska sedan godkännas av samhällsbyggnadsnämnden.

4. Samråd

Ett förslag till detaljplan skickas ut till de som anses vara berörda, så kallade sakägare, samt till myndigheter och intresseorganisationer. Förslaget visas även i Förvaltningshusets entré på Kyrkogatan 22, och i kommunens kundtjänst i Stadshuset på Drottninggatan 22. Vid större samråd hålls samrådsmöten.

Samrådstiden är 3-4 veckor och under den tiden är allmänheten välkommen att lämna skriftliga synpunkter till Samhällsbyggnad Gävle. Dessa sammanfattas i en samrådsredogörelse och förslaget bearbetas vidare beroende på vilka synpunkter som inkommit.

5. Granskning

Det slutliga planförslaget skickas ut till sakägarna. De som lämnat synpunkter under samrådet får kompletta handlingar medan övriga får information om tid och plats för utställning av granskningen. Information om granskningen annonseras även i dagstidningarna.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen till Samhällsbyggnad Gävle under de 3-4 veckor som granskningen pågår.

6. Antagande

Den färdiga detaljplanen antas av samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Kommunen meddelar de sakägare och andra berörda som framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

7. Överklagande

Det är endast de som under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som får överklaga. Från antagandet har de 3 veckor på sig att överklaga beslutet till samhällsbyggnadsnämnden.

8. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och blir då gällande. Detaljplanen kan därmed genomföras.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-18