Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening

För att sköta en anläggning som flera fastigheter har behov av kan man bilda en gemensamhetsanläggning. En gemensamhetsanläggning kan förvaltas av en samfällighetsförening.

Gemensamhetsanläggningar förekommer både på landsbygd och i tätort och kan till exempel vara vägar, lekplatser eller vatten- och avloppsledningar.

En samfällighetsförening kan bildas i samband med en lantmäteriförrättning. En styrelse utses och stadgar antas för föreningen. I stadgarna bestäms bland annat hur ofta en föreningsstämma ska hållas. En förening kan också bildas utanför en lantmäteriförrättning. Då är det styrelsens uppgift att ansöka om registrering av föreningen. Detta görs hos Samfällighetsregistret.

Förändringar i styrelsens sammansättning ska rapporteras till samfällighetsregistret.
Om du köper en fastighet som ingår i en gemensamhetsanläggning med samfällighetsförening blir du automatiskt medlem i föreningen.

Om det inte bildas en samfällighetsförening sköts anläggningen genom en delägarförvaltning. Alla delägare måste vara överens vid beslut. Denna form passar bättre vid enklare anläggningar med ett fåtal delägare.

Du ansöker om att bilda en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening genom att fylla i och skicka

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-03